Kontakt
Sklepy
Zaloguj
Ulubione
Koszyk 0
Zaloguj
  1. Komfort

Regulamin Serwisu Internetowego www.komfort.pl

(Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną)

 

 

Art. 1.Postanowienia ogólne

 

1.  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, kod pocztowy: 91-074 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000267428, kapitał zakładowy: 85.418.228,14 PLN (wpłacony w całości), NIP 8512991593, ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.  Dane i adres do korespondencji: ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, adres poczty elektronicznej: sklep.internetowy@komfort.pl; tel. +48 42 214-45-00. W ramach Serwisu Internetowego www.komfor.pl dostępny jest także komunikator do kontaktu w postaci Komfort Livechat, za pomocą którego można się kontaktować z Usługodawcą.

3.  Dokonywanie przez Klienta połączeń telefonicznych z BOK wymaga poniesienia przez Klienta kosztów, na rzecz operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Cena za minutę oraz rozliczanie połączenia zależne są od taryfy operatora, z której korzysta Klient.

4.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego Komfort, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

5.  Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.komfort.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom Serwisu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

6.  Niniejszy Regulamin określa:

1)  rodzaje i zakres świadczonych usług,

2)  warunki świadczenia usług,

3)  zasady przetwarzania danych osobowych.

7.  Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w art. 11 niniejszego Regulaminu, określają zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania danych osobowych pozyskanych przez Usługodawcę.

 

 

Art. 2. Definicje

 

1.  Serwis – Serwis Internetowy Komfort, będący aplikacją webową (platformą internetową) dostępną za pośrednictwem sieci publicznej.

2.  Usługodawca – Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi.

3.  Usługobiorca– pełnoletnia osoba, która dobrowolnie akceptuje Regulamin i korzysta z Serwisu zgodnie z jego postanowieniami.

4.  Strony – Usługodawca i Usługobiorca, zwani dalej łącznie Stronami.

5.  Sprzedawca – tym terminem określony jest Usługodawca w zakresie, w którym jest Stroną Umowy Sprzedaży towarów lub usług.

6.  Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą.

7.  Konto rabatowe – indywidualne konto „Klub Komfort” utworzone na zamówienie Usługobiorcy i dostępne za pośrednictwem Serwisu.

8.  Katalog Korzyści (dalej też Korzyści) – zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych przywilejów (indywidualnie zwanych Korzyścią) lub przyznanych dodatkowo/okresowo przez Usługodawcę.

9.  Sklep Internetowy – moduł Serwisu prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: www.komfort.pl, umożliwiający dokonywanie transakcji handlowych za pośrednictwem sieci publicznej.

10.  Sklepy Stacjonarne – pomieszczenia przeznaczone na cele handlowe o fizycznej lokalizacji, umożliwiające dokonywanie transakcji handlowych w sposób bezpośredni i dostępne dla ogółu Klientów.

11.  Produkt – towar lub usługa.

12.  Klient pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyrażająca chęć związania Umową Sprzedaży na odległość określonego Produktu lub związana taką Umową ze Sprzedawcą.

13.  Gość Klient korzystający z Usług Sklepu Internetowego, bez konieczności logowania do Serwisu poprzez Konto rabatowe.

14.  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.

16.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

17.  Dzień roboczy jeden pełny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

18.  BOK – Biuro Obsługi Klienta wydzielony przez Usługodawcę Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie podczas połączenia telefonicznego

19.  Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do wypromowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

20.  Posiadacz Konta rabatowego – Usługobiorca, który zamówił Usługę prowadzenia Konta rabatowego (Klub Komfort) i z niej korzysta.

21.  Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta rabatowego Klubu Komfort.

22.  Formularz Zamówienia – stanowi usługę elektroniczną, będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym, umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

23.  Konto rabatowe stanowi usługę elektroniczną, będącą oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zgromadzonych, wykorzystanych i dostępnych Korzyściach oraz posiadającym funkcjonalności określone w niniejszym Regulaminie.

24.  Profilowanie danych – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

25.  Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego Komfort.

26.  Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

27.  RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Art. 3. Świadczone usługi

 

1.  Usługa informacyjna – polega na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu żądanych przez Usługobiorcę, a także danych proponowanych przez Usługodawcę, w tym dane dopasowane do zainteresowań Usługobiorcy. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

2.  Usługa komunikacyjna – polega na umożliwieniu Stronom komunikowania się na indywidualne żądanie Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu i zintegrowanych z nim narzędzi dedykowanych do prowadzenia komunikacji, w tym Formularzy kontaktowych. W zakresie tej usługi jest możliwe m.in. składanie reklamacji, a także przysyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych zamówionych przez Usługobiorcę.

3.  Usługa newsletter – polega na promowaniu drogą elektroniczną działalności Usługodawcy i Partnerów oraz ich Produktów aktualnie dostępnych dla Klientów i jest zamówiona przez Usługobiorcę.

4.  Usługa transakcyjna – polega na sprzedaży towarów i usług Usługodawcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.  Usługa Konta rabatowego – usługa polegająca na udzielaniu rabatów Usługobiorcom w ramach Katalogu Korzyści przy zakupach towarów dokonanych od Sprzedawcy i Partnerów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Art. 4. Warunki świadczenia usługi

 

1.  Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.  Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

1)  powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

3)  naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

4)  uznawanych za spam, służących do prowadzenia w ramach Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, czy promocyjnej.

4.  W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Usługodawcy.

6.  Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

7.  W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1)  najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Microsoft Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,

2)  monitor o rozdzielczości 1280x1024 px,

3)  włączonaobsługa Cookies, Java Script, ActiveX, apletów Javy,

a także powinien posiadać możliwość wykonywania połączeń telefonicznych z BOK, udostępnionych przez dowolnego operatora świadczącego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów).

8.  W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt 7 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 

 

Art. 5. Usługa informacyjna

 

1.  Rozpoczęcie świadczenia usługi – Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w Regulaminie bez konieczności sporządzenia odrębnej Umowy.

2.  Zakres usługi – Usługa informacyjna jest świadczona przez Usługodawcę w ramach prowadzonego Serwisu drogą elektroniczną, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, także w ramach współpracy z Partnerami i dotyczy promowania towarów i usług dostępnych dla Klientów.

3.  Zakończenie świadczenia usługi – Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.

 

 

Art. 6. Usługa komunikacyjna

 

1.  Rozpoczęcie świadczenia usługi –Usługobiorca inicjuje komunikację z chwilą złożenia zapytania Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu w ramach dostępnych środków komunikacyjnych, w tym m.in. formularza kontaktowego, a Usługodawca jest uprawniony do udzielania informacji zwrotnej, zawierającej treści marketingowe i handlowe.

2.  Zakres usługi – Usługa komunikacyjna jest świadczona przez Usługodawcę na zlecenie Usługobiorcy w zakresie udostępniania informacji o prowadzonej działalności Usługodawcy i Partnerów oraz ich Produktów aktualnie dostępnych dla Klientów.

3.  Zakończenie świadczenia usługi – Usługa jest zakończona z chwilą zakończenia komunikacji przez którąkolwiek ze Stron bez podania przyczyny.

 

 

Art. 7. Usługa Newsletter

 

1.  Rozpoczęcie świadczenia usługi – Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą podania adresu poczty elektronicznej w polu rejestracyjnym oznaczonym „Wpisz swój adres e-mail” (lub ekwiwalentnym) oraz potwierdzenia zamówienia usługi przyciskiem „Zapisz się”.

2.  Zakres usługi – W ramach udostępnionego adresu poczty elektronicznej Usługodawca będzie przesyłał dane informacyjne o charakterze handlowym. Działania te będą prowadzone na rzecz Usługodawcy oraz działalności Partnerów współpracujących z Usługodawcą. Osoba zamawiając Usługę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, w ramach cyklicznych oraz doraźnych pakietów danych informacyjnych, dotyczących aktualności związanych z działalnością Usługodawcy i Partnerów. Zamówienie Usługi może być powiązane z ofertą promocyjną zakomunikowaną w określonym czasie przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługobiorca może być przekierowany na stronę internetową zawierającą kod rabatowy. Kod jest przypisany do adresu poczty elektronicznej. Otrzymanie kodu uprawnia Usługobiorcę do skorzystania z niego przy dokonywaniu zakupów, z uwzględnieniem warunku, że kod rabatowy nie dotyczy promocji, przecen i usług, a rabaty nie łączą się.

3.  Zakończenie świadczenia usługi – Umowa rozwiązuje się z chwilą:

1)  kliknięcia w link znajdujący się w stopce (na dole) wiadomości potwierdzający rezygnację z Newslettera lub,

2)  otrzymania od Usługobiorcy oświadczenia o rezygnacji z Newslettera,

3)  otrzymania od Usługobiorcy sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

4.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c) powyżej składane są na adres poczty elektronicznej: sklep.internetowy@komfort.pl.

 

 

Art. 8. Usługa transakcyjna Sklepu internetowego

 

1.  W ramach Usługi transakcyjnej są zawierane Umowy Sprzedaży towarów i usług pomiędzy Usługodawcą będącym jednocześnie Sprzedawcą, a Klientem. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Posiadacz Konta rabatowego (Klient zarejestrowany) lub jako tzw. „Gość” (Klient niezarejestrowany).

2.  Ceny Produktów wskazane w Serwisie, w zakresie prowadzonego Sklepu Internetowego:

1)  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

3.  nie zawierają kosztów dostawy – koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, a całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami Usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, zgodnie z procedurą składania zamówień opisaną w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.  Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą, ani przecenami), chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej. Promocje w Sklepie Internetowym mogą być niezależne od promocji dostępnych w Sklepach Stacjonarnych Sprzedawcy.

5.  Usługodawca nie jest producentem oferowanych produktów.

6.  Umowa o świadczenie Usługi transakcyjnej zostaje zawarta:

1)  W odniesieniu do Klientów dokonujących zakupów jako Gość z chwilą potwierdzenia zamówienia towarów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia rejestracji zamówienia na adres mailowy Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

2)  W odniesieniu do Klientów, dokonujących zamówienia za pośrednictwem Konta rabatowego z chwilą potwierdzenia zamówienia towarów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia rejestracji zamówienia na adres mailowy Klienta wskazany na Koncie rabatowym Klienta.

3)  W odniesieniu do Klientów, dokonujących zamówień telefonicznych z chwilą ustnego potwierdzenia zamówienia towarów oraz przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia rejestracji zamówienia na adres mailowy Klienta wskazany podczas rozmowy telefonicznej z BOK.

4)  Czynność złożenia zamówienia przez Klienta do momentu potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę jest tylko Ofertą zawarcia Umowy złożoną Usługodawcy przez Klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę lub w przypadku braku czynności potwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia zamówienia przez Usługobiorcę w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

7.  Zakres usługi

1)  W celu złożenia zamówienia należy:

a)  wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia oraz określić jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w przypadku woli zakupu kilku Produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów,

b)  po zakończeniu procesu wyboru Produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

- wybrać ewentualne Usługi dodatkowe powiązane z Produktem,

- wybrać sposób dostarczenia Produktu oraz o ile wybrany sposób dostarczenia Produktu tego wymaga - rodzaj przesyłki,

- w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym - wybrać z listy Sklep Komfort, w którym zamówienie zostanie odebrane,

- w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz numer telefonu do kontaktu z kurierem,

- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,

- zaakceptować Regulamin Serwisu Internetowego Komfort, bądź zalogować się na swoje Konto rabatowe utworzone w Serwisie Internetowym Komfort,

 

- kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

c)  Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.

d)  W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 Produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Usługodawcę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia, przy czym nie powoduje to zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.

e)  Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta (adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia w przypadku Klientów niezarejestrowanych lub udostępniony na Koncie rabatowym Klienta w przypadku Klientów zarejestrowanych) zostanie wysłane wiadomość o otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna, nie później niż w terminie 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia, z informacją o braku przyjęcia zamówienia do realizacji, informacja taka jest jednoznaczna z odrzuceniem Oferty Klienta. Brak informacji o niemożliwości realizacji zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu Oferty i z tą chwilą następuje zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem.

f)   W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Sprzedawcę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z informacją o braku przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych Produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych Usług zamawianych przez Klienta (o ile Sprzedawca będzie oferować takie dodatkowe Usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

 

2)  Warunki płatności

a)  Szczegóły dotyczące możliwości i sposobów zapłaty za zamówienie są dostępne w zakładce pod linkiem: www.komfort.pl/formy-platnosci.

b)  W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

c)  Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta płatności z góry jako formy płatności i niedokonania płatności w terminie 5 dni zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane .

d)  Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od ilości, rodzaju Produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

e)  W przypadku zakupów z dostawą do miejsca wskazanego przez Klienta faktury VAT będą wystawiane w formie elektronicznej. Faktura będzie możliwa do przesłania w dotychczasowej formie papierowej jeżeli Klient wyrazi taką chęć dzwoniąc na BOK po złożeniu zamówienia.

f)   W przypadku zakupów odbieranych w przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym Usługodawcy faktury będą - zgodnie z życzeniem Klienta - wystawiane w formie elektronicznej lub papierowej.

 

3)  Dostawa Produktu

a)  Sposób dostawy

- Dostawa przedmiotu zamówienia możliwa jest jedynie na terenie Polski, w sposób opisany w zakładce znajdującej się pod linkiem: www.komfort.pl/s/dostawa.

- Transporty są realizowane za pośrednictwem firm transportowych lub transportem własnym Usługodawcy.

- Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych Produktów w jednym ze Sklepów Stacjonarnych należących do Usługodawcy, których adresy wskazane są na stronie: www.komfort.pl/sklepy.

 

b)  Termin dostawy

- Usługodawca zamieszcza w Serwisie (Sklep Internetowy) www.komfort.plprzedstawiającej dany Produkt informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Informacja ta to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Sklepu Komfort.

- Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub uniemożliwić dostawę.

- Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: (1) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, (2) natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta.

- Firmy kurierskie oraz transport sklepowy Komfort, za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy(w tym w zakresie dotyczącym dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: https://komfort.pl/s/dostawa. W przypadku gdyby dostarczony Produkt był dostarczony niepełny lub uszkodzony Klient zobowiązany jest zgłosić protokolarnie tę okoliczność kurierowi.

 

8.  Opinie w Sklepie Internetowym

 

1)  Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2)  Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3)  Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4)  Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io

5)  Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich

6)  Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia

7)  Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


9.  Warunki reklamacji Produktów Sklepu Internetowego

 

1)  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za zgodność Produktu z umową. W razie braku zgodności Produktu z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ..

2)  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3)  W celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę Klient powinien dostarczyć Usługodawcy reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) od Usługodawcy oraz wskazać na czym wada polega oraz jakie jest żądanie Klienta. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Klient może skorzystać z Formularza Reklamacyjnego pobranego ze strony https://komfort.pl/s/zwroty_i_reklamacje. Zwracany produkt Klient dostarcza do dowolnego Sklepu Stacjonarnego KOMFORT prowadzonego przez Sprzedawcę (lista sklepów znajduje się pod linkiem: http://www.komfort.pl/sklepy) lub przesyła na adres: Sklepy Komfort S.A. ul. Smolice 1N, 95010 Stryków.

4)  Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta dokona wymiany Produktu albo dokona naprawy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Konsument uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadkach gdy Sprzedawca odmówił dokonania wymiany lub naprawy, nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności oraz stosownie do pozostałych wymagań wskazanych w art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mimo naprawy lub wymiany Produkt nadal pozostaje niezgodny z umową, brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia dot. wymiany lub naprawy Produktu, a nadto gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową. Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5)  Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością gospodarczą (Klient nie będący konsumentem), gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym też i zasad wskazanych w pkt. 1)-4) powyżej.

6)  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7)  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8)  Na podstawie art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 

10.  Zwrot należności Klientom

1)  Sprzedawca dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)  wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy,

b)  nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktu lub Produktów w terminie 30 dni dla opłaconych zamówień i 7 dni dla nieopłaconych,

c)  odstąpienia przez Klienta od Umowy lub żądania obniżenia ceny Produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego w razie wystąpienia niezgodności Produktu z umową .

2)  W przypadku, o którym mowa w pkt 1) a) i c) powyżej, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3)  W sytuacji, o której mowa w pkt 1) powyżej Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4)  Podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

 

11.  Warunki gwarancji

1)  Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2)  W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,

b)  korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień ust. 9 powyżej.

 

12.  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

1)  Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 (Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), i art. 35 (Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:

a)  pisemnie na adres Sprzedawcy: Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź,

b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.internetowy@komfort.pl,

c)  w dowolnym Sklepie Stacjonarnym; listę oraz adresy Sklepów Stacjonarnych można sprawdzić na stronie internetowej www.komfort.pl/sklepy wpisując odpowiednią lokalizację.

2)  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”, pod linkiem https://komfort.pl/s/zwroty_i_reklamacje. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3)  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a)  dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b)  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

4)  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

5)  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6)  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sklepy KOMFORT S.A., Smolice 1N, 95-010 Stryków lub przekazać w dowolnym Sklepie Stacjonarnym należącym do Sprzedawcy. Listę oraz adresy Sklepów Stacjonarnych można sprawdzić na stronie internetowej http://www.komfort.pl/sklepy wpisując odpowiednią lokalizację.

7)  Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.

8)  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9)  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od Umowy.

10)Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a)  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b)  W przypadku rzeczy będącej usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione oraz zużyte Produkty do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11)Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)  świadczenia Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b)  w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

c)  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. w której przedmiotem świadczenia jest towar o właściwościach określonych według specyfikacji przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu - np. drzwi lub pokryć podłogowych ciętych, tkanych, drukowanych pod wzór podany przez Klienta, obszywanych wg zamówienia Klienta czy zamawianych w niestandardowych wymiarach, ponadnormatywnych, wg indywidualnych zamówień Klientów,

d)  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)  w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)   w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)  w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Produktów.

 

13.  Postanowienia dotyczące przedsiębiorców:

1)  Niniejszy ust. 13. Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

2)  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3)  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4)  Klient nie będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5)  Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

6)  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7)  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8)  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9)  W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi drogą elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10)Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

11)Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

14.  Zakończenie świadczenia Usługi

1)  Umowa Sprzedaży towaru wygasa z chwilą jej wykonania.

2)  W przypadku Sprzedaży Usługi Umowa wygasa z chwilą jej wzajemnego wykonania lub zgodnie z dodatkowymi ustaleniami Stron.

 

 

Art. 9. Usługa Konta rabatowego (Klub Komfort)

 

1.  W celu rejestracji w Konta rabatowego należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować Regulamin Serwisu Internetowego Komfort. Opcjonalnie możliwe jest uzupełnienie innych danych takich jak np. numer telefonu. Dostępna jest też możliwość zlecenia rejestracji w punktach Obsługi Klienta w Sklepach Stacjonarnych lub też telefonicznie poprzez kontakt z BOK. W przypadku zlecenia rejestracji w sklepach stacjonarnych i BOK, Klient otrzymuje e-mail z linkiem umożliwiającym ustalenie hasła, co jest warunkiem koniecznym zakończenia rejestracji i utworzenia Konta rabatowego. Po zarejestrowaniu się na Koncie rabatowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

2.  Rozpoczęcie świadczenia usługi:

1)  Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rabatowego „Klub Komfort” zostaje zawarta z chwilą:

a)   dokonania przez Usługobiorcę rejestracji Konta rabatowego w Serwisie Internetowym Komfort lub też w przypadku zlecenia rejestracji,

b)  zaakceptowania przez Usługobiorcę drogą elektroniczną Regulaminu Serwisu Internetowego Komfort i ustalenia hasła do Konta rabatowego.

2)  Poprzez rejestrację Klient zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Usługodawcę Konta rabatowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3)  Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w Formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta rabatowego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto rabatowe (zakładka „Moje konto” lub “Zarządzanie Kontem”).

4)  Usługobiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dnia od daty jej zawarcia. W takim przypadku zastosowanie będą miały warunki określone art. 8 ust. 12 niniejszego Regulaminu, z wyłączenie postanowień dotyczących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem sprzedaży.

 

3.  Zakres usługi

 

1)  Posiadanie Konta rabatowego umożliwia uzyskiwanie Korzyści w związku z dokonywanymi transakcjami handlowymi w zakresie i na warunkach określonych przez Usługodawcę.

2)  Konto rabatowe umożliwia uzyskiwanie Korzyści przy transakcjach dokonanych z pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz dokonanych w Sklepach Stacjonarnych Usługodawcy i BOK, a także jego Partnerów handlowych.

3)  Dokonując transakcji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta rabatowego Usługobiorca akceptuje warunki usługi transakcyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu Internetowego Komfort.

4)  Usługodawca ma prawo do aktualizowania na bieżąco oferowanych Korzyści. Zmiany te pozostają bez wpływu na Korzyści z których Posiadacz Konta rabatowego skorzystał przed dokonaniem aktualizacji.

5)  Korzystanie z Konta rabatowego umożliwia z korzystania z Korzyści, o których informacje i szczegółowe warunki znajdują się na indywidualnym koncie użytkownika. Ogólne informacje o Korzyściach znajdują się na stronie https://komfort.pl/s/klub-komfort.

6)  Skorzystanie z Kuponu rabatowego wymaga wybrania w koszyku odpowiedniego Kuponu Rabatowego lub podanie treści kodu w odpowiednim miejscu. Wybranie kuponu rabatowego wymaga uprzedniego zalogowania się na swoim Koncie rabatowym. W sklepie stacjonarnym i przy zakupach przez telefon należy podać nazwę kuponu rabatowego.

7)  Korzystanie z Korzyści udzielanych przez Usługodawcę wymaga prowadzenia konta za pośrednictwem, którego można rozliczać transakcje w celu zaproponowania określonej Korzyści na indywidualnym koncie rabatowym. Prowadzenie Konta rabatowego jest konieczne do prowadzenia rozliczeń udzielonych Korzyści Usługobiorcy, Posiadacza Konta rabatowego.

8)  Korzyści, które Posiadacz konta rabatowego otrzymuje przysługują wyłącznie temu Posiadaczowi i nie mogą być przenoszone na inne osoby, chyba że co innego wynika z oferty Usługodawcy.

9)  W zakresie właściwego wykonania Umowy Usługodawca jest zobowiązany do informowania Posiadacza Konta rabatowego o możliwości zakupu towarów, umożliwiających uzyskanie Korzyści w postaci rabatów, zniżek, w tym też do informowania o warunkach uzyskania rabatów oraz o obowiązujących promocjach.

10)Informacje o Korzyściach mogą dotyczyć także transakcji (zakupu Produktu) dokonanych z Partnerami handlowymi Usługodawcy, zgodnie z pkt 2 powyżej, w związku z tym Usługodawca będzie informował Usługobiorcę także o możliwości uzyskania Korzyści w ramach posiadanego konta rabatowego także w tym zakresie. Zaktualizowana lista Partnerów jest dostępna pod adresem: https://komfort.pl/s/klub-komfort

11)Jeżeli Produkty objęte promocją oferowaną w ramach Konta rabatowego są objęte inną promocją oferowaną przez Usługodawcę (w szczególności wymienione w tzw. gazetce promocyjnej lub innych materiałach marketingowych albo oznaczonych etykietą „NAJLEPSZA CENA”), wówczas warunki promocji oferowanej w ramach Konta rabatowego nie obowiązują chyba, że warunki promocji przyznanej w ramach Konta rabatowego stanowią inaczej.

12)W celu właściwego wykonania Umowy w zakresie informacji o dostępnych towarach umożliwiających uzyskanie Korzyści oraz przesłania adekwatnej informacji (zminimalizowania treści), Posiadacz Konta rabatowego otrzymuje informacje dostosowane do jego możliwych preferencji konsumpcyjnych z wykorzystaniem takich cech jak płeć, wiek, dane demograficzne, geograficzne, historia zakupów, historia aktywności na stronie jest uwarunkowane podjęciem czynności profilowania danych (zgodnych z mechanizmem profilowania danych).

13)Usługodawca może oferować zindywidualizowane zniżki promocyjne Posiadaczowi Konta rabatowego ustalane na podstawie danych transakcyjnych (historia zakupów).

14)Posiadacz Konta rabatowego jest informowany o dostępnych towarach i usługach umożliwiających uzyskanie Korzyści (aktualnych rabatach) w ramach kanałów informacyjnych takich jak komunikacja elektroniczna w formacie SMS, MMS, poczta elektroniczna, komunikaty push oraz droga telefoniczna (podczas rozmowy telefonicznej) oraz także za pośrednictwem Konta rabatowego (w zakresie informacji udostępnionych w ramach indywidualnego konta), jako ustawienie domyślne. Komunikacja jest realizowana za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

15)Informacje na temat korzyści, promocji i zniżek oferowanych Posiadaczom Konta rabatowego, mogą być także zamieszczane w Sklepach Stacjonarnych (w materiałach reklamowych przygotowywanych przez Usługodawcę)..

16)Konfiguracja Konta rabatowego umożliwia wybranie kanału komunikacji, przy czym ze względu na możliwość świadczenia Usługi jest wymagany przynajmniej jeden kanał komunikacji (Usługa i związana z nią komunikacja jest świadczona tylko drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną – poprzez rozmowę telefoniczną lub SMS).

17)W celu umożliwienia Posiadaczowi Konta rabatowego kontroli udzielanych korzyści Usługodawca jest zobowiązany do tego, aby Konto rabatowe posiadało dodatkowe funkcjonalności związane z możliwością dokonywania transakcji za pośrednictwem Konta oraz zarządzaniem transakcjami, gdzie dostęp posiada do: (a) informacji o dokonanych transakcjach, (b) informacji o uzyskanych rabatach, (c) ewidencji transakcji, d) informacji o aktualnej sumie wartości transakcji. Dodatkowo Posiadacz konta rabatowego za pośrednictwem Konta może monitorować status swoich zamówień, dodawać Produkty do koszyka, dodawać Produkty do schowka, przeglądać Produkty w koszyku i schowku do momentu gdy nie zostaną one usunięte ze Sklepu Internetowego.

18)Usługodawca jest zobowiązany do utrzymywania Konta rabatowego w ramach infrastruktury informatycznej, które będzie udostępnione przez 24h na dobę, na koszt Usługodawcy, uwzględniający koszy związane ze stosowaniem właściwego oprogramowania, jego serwisu i konserwacji włącznie z zapewnieniem wymaganej przestrzeni dyskowej. Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania dostępności Konta za pośrednictwem sieci publicznej z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

19)Posiadacz Konta rabatowego (posiadający osobowość prawną lub będący jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) oświadcza i gwarantuje, że działające w jego imieniu i na jego rzecz Osoby za pośrednictwem Konta rabatowego w chwili podejmowania jakichkolwiek działań są należycie umocowane do dokonywania takich czynności.

20)Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta rabatowego, jeżeli działanie Posiadacza Konta naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta rabatowego Posiadacz Konta zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

21)Login i hasło do Konta rabatowego stanowi informację poufną do wyłącznego użytku posiadacza Konta rabatowego. Posiadacz Konta rabatowego jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do konta, w przypadku gdy Posiadacz Konta rabatowego udostępnił te informacje osobom trzecim lub nie zabezpieczył należycie loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, a w wyniku tego działania zostanie wyrządzona szkoda przez te osoby trzecie.

22)W ramach umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta rabatowego „Klub Komfort” Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych w postaci adresu e-mail, numeru zamówienia oraz identyfikatorów zakupionych produktów, do serwisu Ceneo.pl. W przypadku zaproszenia do wystawienia opinii w serwisie Ceneo.pl formularz ankiety online zostanie wysłany na adres email Usługobiorcy przez Ceneo.pl sp. z o. o. Każda ankieta jest jednorazowa, to znaczy umożliwia dokonanie oceny danej transakcji tylko raz. Opinie wystawione przez Klienta za pomocą formularza Ceneo.pl są publikowane w serwisie Ceneo.pl.

 

4.  Zakończenie świadczenia usługi

 

1)  Posiadacz Konta rabatowego może rozwiązać Umowę o prowadzenie Konta rabatowego ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Posiadacz konta rabatowego może złożyć oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.internetowy@komfort.pl o przykładowej treści: „Niniejszym oświadczam, iż rozwiązuję umowę o prowadzenie Konta rabatowego Klubu Komfort prowadzonego przez Sklepy Komfort S.A z siedzibą w Łodzi, [Imię i nazwisko], [dane dodatkowe identyfikujące Usługobiorcę np. numer telefonu, adres e-mail, jeżeli udostępniony Usługodawcy jest inny, niż ten z którego zostało wysłane oświadczenie]”. Posiadacz konta rabatowego może złożyć oświadczenie także w sklepie stacjonarny w formie pisemnej (do celów dowodowych) za pośrednictwem pracownika Sklepu oraz telefonicznie poprzez kontakt z Contact Center KOMFORT (tel. +48 42 214-45-00).

2)  Usługodawca ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta rabatowego Posiadaczowi Konta rabatowego, w sytuacji, w której rażąco i nagminnie narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Usługodawcy oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.

3)  Usługodawca ma prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem Posiadacza Konta rabatowego, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem świadczenia Usług wraz ze wskazaniem terminu, do którego można zrealizować Korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.

 

 

Art. 10. Postępowanie reklamacyjne w zakresie funkcjonowania Serwisu

 

1.  Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, kod pocztowy: 91-074 Łódź, za pośrednictwem infolinii na numer +48 42 214-45-00 , za pomocą adresu e-mail: sklep.internetowy@komfort.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://komfort.pl/contact. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do art. 8 ust. 10 Regulaminu.

2.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1)  oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej) i Usługodawcy,

2)  opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji).

3.  Reklamacje będą rozpatrywaneniezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Termin ze zdania poprzedniego nie dotyczy reklamacji obejmujących żądania Konsumentów korzystających z usługi transakcyjnej Sklepu Internetowego – do takich reklamacji w zakresie Umów Sprzedaży zastosowanie mają postanowienia dotyczące reklamacji Usługi transakcyjnej Sklepu Internetowego stosowanie do art. 8 ust. 9 Regulaminu.

4.  Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

 

 

Art. 11. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1.  Gromadzenie danych

1)  Informacje udostępniane bezpośrednio i dobrowolnie przez Usługobiorcę w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. Formularz kontaktowy, zapis na Newsletter, Formularz Zamówienia, Formularz Konta rabatowego. Skutkami niepodania danych jest brak możliwości korzystania z określonej Usługi.

2)  Informacje pozyskane automatycznie w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w ramach Serwisu https://komfort.pl/s/polityka_prywatnosci. Każdemu Usługobiorcy podczas decyzji o wyrażeniu zgody na wykorzystanie plików cookies Polityka Prywatności została udostępniona przy pierwszym wyświetleniu witryny internetowej.

3)  Informacje statystyczne – Usługodawca gromadzi takie dane jak liczba odwiedzin Serwisu, kraj, przeglądarka, czas wizyty. Dane te są gromadzone za pomocą rozwiązań technologicznych zewnętrznych dostawców. Prosimy o zapoznanie się z obecnie używanymi rozwiązaniami Google Analytics.

2.  Obowiązek informacyjny

1)  Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych pozyskanych w ramach świadczonej usługi komunikacyjnej, usługi Newsletter, usługi sprzedaży Produktów (niezależnie od tego czy towar został zakupiony w Sklepach Stacjonarnych, Sklepie Internetowym jako „Gość” lub Posiadacz Konta rabatowego) oraz Usługi prowadzenia Konta rabatowego jest Usługodawca.

2)  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: odo@komfort.pl.

3)  W zakresie świadczenia Usługi komunikacyjnej:

a)  Cel przetwarzania – prowadzenie komunikacji zainicjowanej przez Usługobiorcę.

b)  Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest wykonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzona działalność handlowa, w tym promowanie towarów).

c)  Okres przetwarzania – Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

4)  W zakresie świadczenia Usługi Newsletter:

a)  Cel przetwarzania – prowadzenie komunikacji informacyjnej na zlecenie Usługobiorcy zgodnej z zakresem opisanym w niniejszym Regulaminie.

b)  Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie jest wykonywane na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Usługobiorcę).

c)  Okres przetwarzania – Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

5)  W zakresie Usługi transakcyjnej (sprzedaży):

a)  Cel przetwarzania – wykonywanie Umowy Sprzedaży (dotyczy transakcji dokonanych w Sklepach Stacjonarnych oraz dokonanych jako użytkownik Serwisu w Sklepie Internetowym jako „Gość” (zlecenie jednorazowe) lub Posiadacz Konta rabatowego.

b)  Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

c)  Okres przetwarzania – Dane będą przetwarzane w okresie 6 lat po wykonaniu Umowy (przedawnienie roszczeń),

6)  W zakresie usługi prowadzenia Konta rabatowego:

a)  Cel przetwarzania – wykonywanie postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie prowadzenia Konta rabatowego.

b)  Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy).

c)  Okres przetwarzania – Dane będą przetwarzane w okresie 6 lat po wykonaniu Umowy (przedawnienie roszczeń).

7)  Podstawą prawną w stosunku do pozyskiwanych danych osobowych może być także zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku jej udzielenia przez Usługobiorcę. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8)  Odbiorcami danych mogą być podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora, świadczące usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, prawne, windykacyjne. Dane mogą być także udostępnione na żądanie uprawnionych organów lub instytucji, w tym organów lub instytucji państwowych.

9)  Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10)Usługodawca bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w terminie miesiąca) od otrzymania żądania (wniosku) osoby, której dane dotyczą udziela tej osobie informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Usługodawca informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

11)Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].

12)W przypadku powzięcia przez Usługobiorcę informacji o naruszeniu ochrony danych, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, celem umożliwienia mu podjęcia koniecznych czynności. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Usługodawca bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

13)Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Art. 12. Postanowienia końcowe

 

1.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu, jak też awarii niezależnych od Sprzedawcy.

2.  Należy uwzględnić też sytuację, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail. W przypadku zaistnieniatego typu zdarzeń dotyczących trudności z otrzymywaniem informacji przesyłanych z Serwisu, w szczególności ze Sklepu Internetowego rekomendujemy weryfikację ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.

3.  Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Usługobiorcy, a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.).

4.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

6.  Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w Stacjonarnych Sklepach Komfort i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Stacjonarnych Sklepach Komfort.

7.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.  Wszystkie nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.

9.  Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:

1)  uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Usługodawcy i wpływające na jego działalność;

2)  zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Usługodawcę z oferowania niektórych Usług lub Produktów.

11.  Usługodawca zastrzega sobie również prawo do:

1)  zmian danych zawartych w ramach Serwisu,

2)  zmian parametrów technicznych Serwisu,

3)  czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu,

4)  całkowitego wycofania Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12.  Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Usługobiorcy, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Usługobiorcy przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

13.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

14.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle funkcjonowania Serwisu lub zawartych Umów Sprzedaży będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy Konsumentów w sporze, z którymi właściwość sądu wynika z przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

15.  W przypadku przeniesienia przez Usługodawcę praw do Serwisu na inny podmiot Usługobiorcy niebędący Konsumentami wyrażają zgodę na wstąpienie nabywcy Serwisu we wszystkie prawa i obowiązki Usługodawcy wynikające z działania Serwisu, w tym w prawa i obowiązki wynikające z Umów zawartych przy pomocy Serwisu. Usługobiorcy będący Konsumentami zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na powyższą cesję, brak wyrażenia zgody w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę będzie oznaczać rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni. O przeniesieniu praw Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na stronie Serwisu wiadomości, zawierającej informację o zmianie właściciela Serwisu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Usługobiorcy posiadający Konto rabatowe zostaną powiadomieni przez Usługodawcę o ww. cesji przez zamieszczenie na ich Koncie wiadomości o niej.

16.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2024