Sklepy
Zaloguj
Koszyk 0
Zaloguj
Sklepy
Zaloguj
Koszyk 0
Zaloguj
 1. Komfort

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.komfort.pl

obowiązujący od dnia 15.12.2021

I. WSTĘP

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.komfort.pl jest prowadzony przez Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, kod pocztowy: 91-074 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000267428, kapitał zakładowy: 81.900.000,00 złotych (wpłacony w całości), NIP 8512991593;
 2. Dane i adres do korespondencji: ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, adres poczty elektronicznej: sklep.internetowy@komfort.pl; tel. +48 42 214-45-00. Dokonywanie przez Klienta połączeń telefonicznych z BOK wymaga poniesienia przez Klienta kosztów, na rzecz operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Cena za minutę oraz rozliczanie połączenia zależne są od taryfy operatora, z której korzysta Klient.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta w Sklepie internetowym, umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i dokonania zakupu Produktu na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży oraz Klubu Komfort.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.komfort.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
 6. Poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym www.komfort.pl i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 7. Sklepy Komfort S.A. nie jest producentem oferowanych produktów.

II. DEFINICJE:

 1. DOK - Dział Obsługi Klienta - wydzielony przez Usługodawcę Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie podczas połączenia telefonicznego.
 2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden pełny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - stanowi usługę elektroniczną będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. KLIENT/USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. KONTO - stanowi usługę elektroniczną będącą oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. KLUB KOMFORT - jest to program lojalnościowy działający w modelu subskrypcyjnym w którym Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy pakiet korzyści - w postaci dedykowanych kodów rabatowych, a także dostosowaną do siebie komunikację marketingową w kanałach e-mail, SMS, telefonicznie z ofertami dostosowanymi do jego potrzeb. Dowiedz się więcej w Regulaminie Klubu Komfort
 10. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 12. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.komfort.pl.
 13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, kod pocztowy: 91-074 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000267428, kapitał zakładowy: 81.900.000,00 złotych (wpłacony w całości), NIP 8512991593; adres poczty elektronicznej: sklep.internetowy@komfort.pl , tel. +48 42 214-45-00
 14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Projektu ze Sprzedawcą.

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.komfort.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.komfort.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, zapłaty ceny za zakupione produkty, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.komfort.pl, potrzebne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową:
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   • Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   • Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
   • Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
   • Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
   • oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. połączenie telefoniczne z DOK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne . Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
 3. W wersji Sklepu Internetowego www.komfort.pl przeznaczonego na urządzenia mobilne mogą nie być dostępne wszystkie funkcjonalności jak w wersji standardowej
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.komfort.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.komfort.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.komfort.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.komfort.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.komfort.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego www.komfort.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.komfort.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego www.komfort.pl.

IV. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym komfort.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego komfort.pl i Politykę Prywatności Komfort. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę konta Klienta w Sklepie Internetowym www.komfort.pl. W przypadku zlecenia rejestracji za pośrednictwem DOK Klient otrzymuje email z linkiem do ustalenia hasła. W celu zakończenia rejestracji i utworzenia konta należy ustalić hasło do konta.Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.komfort.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania lub z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego z DOK). We wszystkich przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana:
 1. przez zarejestrowanego Klienta w każdym czasie bez podawania przyczyny wysyłając email na adres: sklep.internetowy@komfort.pl
 2. przy połączeniu telefonicznym z DOK przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny,

z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy. przez Usługodawcę w sytuacji określonej w punkcie V, podpunkcie 3 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

V. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego komfort.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego komfort.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto” lub “Zarządzanie Kontem”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego komfort.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego komfort.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, dodawać produkty do koszyka, dodawać produkty do schowka, przeglądać produkty w koszyku i schowku do momentu gdy nie zostaną one usunięte ze sklepu internetowego.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego www.komfort.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.komfort.pl.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego komfort.pl oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem infolinii na numer +48 42 214-45-00 , za pomocą adresu e-mail: sklep.internetowy@komfort.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://komfort.pl/contact,. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień XI regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 6. Klientowi rekomenduje się zachowanie w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.komfort.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym, w sytuacji, w której Klient udostępnił osobom trzecim lub nie zabezpieczył należycie loginu i hasła przed dostępem przez osoby trzecie i zostanie wyrządzona szkoda przez te osoby. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 7. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego www.komfort.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

VI. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.komfort.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.komfort.pl :
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. W przypadku produktów z Kategorii ŁAZIENKA ceny są to ceny katalogowe brutto dostawców. W celu ujawnienia różnic pomiędzy cenami dostawców, a cenami Usługodawcy, Usługodawca przekreśli cenę dostawców podając swoją cenę sprzedaży brutto.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym www.komfort.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą, ani przecenami), chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Promocje w Sklepie Internetowym są niezależne od promocji dostępnych w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

VII. Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.komfort.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia oraz określić jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
  2. po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
   • wybrać ewentualne usługi dodatkowe powiązane z produktem;
   • wybrać sposób dostarczenia produktu oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga - rodzaj przesyłki;
   • w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w stacjonarnym Sklepie Komfort - wybrać z listy Sklep Komfort, w którym zamówienie zostanie odebrane;
   • w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest, by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
   • zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego www.komfort.pl i Politykę Prywatności Komfort bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
   • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 4. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski w sposób opisany w zakładce znajdującej się pod linkiem: www.komfot.pl/dostawa
 5. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Usługodawcę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia, przy czym nie powoduje to zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna, nie później niż w terminie 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia, z informacją o braku przyjęcia zamówienia do realizacji, informacja taka jest jednoznaczna z odrzuceniem oferty Klienta. Brak informacji o niemożliwości przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej i z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży z Klientem.
 9. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 10. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Spółkę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z informacją o braku przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Spółka będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

VIII. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Szczegóły dotyczące możliwości i sposobów zapłaty za zamówienie są dostępne w zakładce pod linkiem: www.komfort.pl/formy-platnosci

 1. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta płatności z góry jako formy płatności i niedokonania płatności w terminie 5 dni zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane .
 2. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od ilości, rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

IX. Wystawianie i doręczanie faktur

 1. W przypadku zakupów z dostawą do miejsca wskazanego przez Klienta faktury VAT będą wystawiane w formie elektronicznej. Faktura będzie możliwa do przesłania w dotychczasowej formie papierowej jeżeli klient wyrazi taką chęć dzwoniąc na contact center po złożeniu zamówienia.

W przypadku zakupów odbieranych w przez Klienta w sklepie stacjonarnym Usługodawcy faktury będą - zgodnie z życzeniem klienta - wystawiane w formie elektronicznej lub papierowej.

X. Sposób, dostawa i termin realizacji zamówień

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia możliwa jest jedynie na terenie Polski. Transporty są realizowane za pośrednictwem firm transportowych lub transportem własnym Usługodawcy. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w jednym ze stacjonarnych sklepów należących do Usługodawcy, których adresy wskazane są na stronie: www.komfort.pl/sklepy
 2. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.komfort.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Sklepu Komfort. W większości przypadków standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym - od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia na adres e-mail wskazany przez klienta
 3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub uniemożliwić dostawę
 4. Firmy kurierskie oraz transport sklepowy Komfort, za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy(w tym w zakresie dotyczącym dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) - szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: https://komfort.pl/s/dostawa. . W przypadku gdyby dostarczony produkt był dostarczony niepełny lub uszkodzony Klient zobowiązany jest zgłosić protokolarnie tę okoliczność kurierowi

XI. Warunki reklamacji produktów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę Klient powinien dostarczyć Usługodawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Usługodawcy oraz wskazać na czym wada polega. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego pobranego ze strony www.komfort.pl/zwroty-i-reklamacje. Zwracany produkt Klient dostarcza do dowolnego sklepu stacjonarnego KOMFORT prowadzonego przez Sprzedawcę (lista sklepów znajduje się pod linkiem: www.komfort.pl/sklepy) lub przesyła na adres: Sklepy Komfort S.A. ul. Smolice 1N, 95010 Stryków
 4. Spółka rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego dot. rękojmi przy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu wraz z kosztami dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Na podstawie art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

XII. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień punktu XI regulaminu.

XIII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 (Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), i art. 35 (Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 z późn. zm.) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.internetowy@komfort.pl.
  3. w dowolnym sklepie stacjonarnym; listę oraz adresy sklepów stacjonarnych można sprawdzić na stronie internetowej www.komfort.pl/sklepy wpisując odpowiednią lokalizację.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”, pod linkiem www.komfort.pl/zwroty_i_reklamacje. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sklepy KOMFORT S.A., Smolice 1N, 95-010 Stryków lub przekazać w dowolnym sklepie stacjonarnym należącym do Sprzedawcy. Listę oraz adresy sklepów stacjonarnych można sprawdzić na stronie internetowej http://www.komfort.pl/sklepy wpisując odpowiednią lokalizację.
 7. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. W przypadku rzeczy będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione oraz zużyte produkty do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, p w której przedmiotem świadczenia jest towar o właściwościach określonych według specyfikacji przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu - np. drzwi lub pokryć podłogowych ciętych, tkanych, drukowanych pod wzór podany przez Klienta, obszywanych wg zamówienia Klienta czy zamawianych w niestandardowych wymiarach, ponadnormatywnych, wg indywidualnych zamówień Klientów.
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

XIV. Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w XIII punkcie;
  2. nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów w terminie 30 dni dla opłaconych zamówień i 7 dni dla nieopłaconych;
  3. odstąpienia przez Klienta od umowy lub żądania obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie XIV ust 1 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W sytuacji określonej w punkcie XIV ust 1 Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 4. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

XV. Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Komfort, znajdującej się pod linkiem www.komfort.pl/polityka_prywatnosci
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.komfort.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego komfort.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności Komfort www.komfort.pl/polityka_prywatnosci
 3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 4. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także, iż są to dane prawdziwe i aktualne.

XVI. Przesyłanie informacji handlowych

 1. Dane osobowe, które Klienta powierzył Sprzedawcy rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.komfort.pl,tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.
 2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.
 3. Szczegóły i zasady dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci Newslettera znajdują się w Regulaminie Newslettera oraz regulaminie Klubu Komfort.

XVII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 9. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.komfort.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania oferty..
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.komfort.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.komfort.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.komfort.pl, jak też awarii niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego komfort.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.komfort.pl nie są cenami obowiązującymi w stacjonarnych Sklepach Komfort i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w stacjonarnych Sklepach Komfort.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 tj. z dnia 2019.01.23 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 tj.. z dnia 2019.01.21))
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.komfort.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 tj. z dnia 2017.04.13).
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk dotyczących realizowanych zakupów w Sklepie Internetowym komfort.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego www.komfort.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego komfort.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 11. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.