POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kto jest Administratorem danych i jak możecie się Państwo z nim skontaktować ?

  Administratorem Państwa danych osobowych – czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Sklepy Komfort S.A. (zwane dalej Sklepem Internetowym Komfort) z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 168 829 000 zł, wpłacony w całości, NIP 851-299-15-93.
  Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się:
  1. za pośrednictwem infolinii 801 30 11 30
  2. poprzez e-mail odo@komfort.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

  Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie komfort.pl, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO)
  W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sklepy Komfort S.A. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera), podany przez Państwa adres email może być wykorzystywany w celach marketingowych firmy Sklepy KOMFORT S.A. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Sklep internetowy Komfort www.komfort.pl Sklepu Komfort S.A. w postaci wysyłania do Państwa informacji w zakresie promocji, rabatów oraz produktów i świadczonych przez nas usług.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
  Sklepy Komfort S.A. na potrzeby powyższych celów zbierają i gromadzą następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszania
  3. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. numer telefonu,
  5. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach www.komfort.pl.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów)

  Od momentu połączenia się klienta z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie, którym z niej korzysta. Ich celem jest zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zbieranie informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania witryny internetowej.
  Na stronie komfort.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
  1. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu - odpowiedzialne za prawidłowe działanie kluczowych procesów serwisu, w szczególności procesu składania zamówienia - są odpowiedzialne za zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika, utrzymywanie statusu zalogowania przez użytkownika podczas przechodzenia na kolejne strony witryny. Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie strony
  2. Funkcjonalne pliki cookies – zachowują wybrane przez użytkownika ustawienia i pozwalają na personalizację interface’u, np. zapamiętywanie danych wpisanych do formularza podczas przechodzenia pomiędzy stronami witryny, wersję językową strony, wygląd strony.
  3. Pliki cookies służące do analityki internetowej - pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego serwisu, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawiać funkcjonowanie naszego sklepu internetowego. Za ich pomocą zbieramy na przykład informacje o tym które strony są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd trafiają oni na naszą stronę, które funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Wykorzystywane są do takich działań jak monitorowanie i prowadzenie statystyk wykorzystania naszej strony, rozpoznawanie i eliminowanie błędów na naszej stronie, sprawdzanie skuteczności reklam i praca nad tym aby były odpowiednio dobierane, testowanie funkcjonalności i układów naszej strony
  4. Pliki cookies służące do prowadzenia działań marketingowych przez partnerów Sklepy Komfort SA - są one tworzone oraz wykorzystywane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne w celu wyświetlania reklam na innych witrynach internetowych. Ze względu na to określane są one jako "pliki cookies osób trzecich". Spółki te wykorzystują informacje zebrane o użytkowniku odwiedzającym naszą stronę, oraz inne strony w internecie do tworzenia jego profilu, który jest podstawą do wyświetlania reklam na innych witrynach, którymi użytkownik może być zainteresowany.
  Sklep Internetowy Komfort nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
  Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy Komfort mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie niektórych procesów na stronie oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika.
  Obok plików cookies Sklep Internetowy Komfort może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
 4. Czas przechowywania danych osobowych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy Komfort może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane zgodnie z pkt 2 niniejszej Polityki. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami.
  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane także do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.
 5. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

  W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Podwykonawcy - firmy montażowe, pomiarowe,
  2. banki realizujące płatności,
  3. firmy kurierskie, Poczta Polska,
  4. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie,
  5. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora,
  6. podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi i wsparcia systemów teleinformatycznych,
  7. podmioty świadczące usługi marketingowe, prawne i informatyczne
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
  Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).
  W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.komfort.pl i mogą nie być nadzorowane przez Sklep Internetowy Komfort. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, zalecamy zapoznanie się z nimi. Sklep Internetowy Komfort nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 6. Jakie macie Państwo uprawnienia odnośnie przetwarzania danych osobowych?

  Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych:
  1. prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich,
  2. prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne,
  3. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują państwo nasze prawo do ich wykorzystania,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
  6. prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
  7. prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy Komfort danych osobowych.