Umów się
Kontakt
Sklepy
Zaloguj
Ulubione
Koszyk 0
Zaloguj
 1. Komfort

REGULAMIN PROGRAMU „KLUB KOMFORT”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Określenie Organizatora

Organizatorem programu „KLUB KOMFORT”, jest spółka Sklepy KOMFORT S. A., z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 14 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000267428, NIP 851-29-91-593 , Regon 320268249, kapitał zakładowy spółki 81.9000.000,00 złotych, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dalszej części zwana "Organizatorem".

§2. Cel programu

 1. Klub Komfort to program lojalnościowy, który ma na celu zrzeszanie sympatyków marki KOMFORT, którzy w zamian za uczestnictwo w Klubie będą mieli dostęp do unikatowych promocji i aktualności dotyczących marki.
 2. Członkami Klubu mogą być zarówno klienci sklepów stacjonarnych, jak i sklepu internetowego (www.komfort.pl)

§3. Korzyści Programu

 1. Członkowie Klubu będą mieli dostęp do kuponów rabatowych oraz dodatkowych korzyści zakupowych oferowanych dla Członków Klubu w danym momencie.
 2. Informacje na temat korzyści, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą (w zależności od okoliczności) zamieszczane w sklepach stacjonarnych (w materiałach reklamowych przygotowywanych przez Organizatora) lub przedstawienia indywidualnie Członkom Klubu kanałami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms lub komunikatów push na stronie internetowej Organizatora, Partnerów lub innych podmiotów, z którymi współpracuje KOMFORT), bądź w indywidualnym panelu użytkownika znajdującym się na stronie internetowej Organizatora (www.komfort.pl) w zakładce „KLUB KOMFORT”.
 3. W zależności od okoliczności korzyści, o których mowa w pkt 1 powyżej, mogą być adresowane do wszystkich lub do określonych Członków Klubu.
 4. Korzyści, które Członek Klubu otrzymuje w związku z członkostwem w Klubie przysługują wyłącznie temu Członkowi i nie mogą być przenoszone na inne osoby, chyba że co innego wynika z ich danej oferty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizowania na bieżąco oferowanych Członkom Klubu korzyści. Zmiany te pozostają bez wpływu na korzyści z których dany Członek Klubu skorzystał przed dokonaniem aktualizacji.

§4. Przystąpienie do programu

 1. Przed przystąpieniem do Klubu Komfort należy uważnie zapoznać się z Regulaminem i - w razie akceptacji - wypełnić na stronie www.komfort.pl lub w wybranych sklepach stacjonarnych Formularz Rejestracyjny. Do Programu można przystąpić również telefonicznie poprzez kontakt z Contact Center Komfort (tel. +48 42 214-45-00).
 2. W trakcie rejestracji należy podawać kompletne dane i zgodne z prawdą.
 3. W celu zapisania się do Klubu przyszły jego Członek podaje następujące dane:
  1. adres email oraz telefon kontaktowy,
  2. imię, nazwisko,
  3. określenie kategorii produktów którymi jest zainteresowany

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zapisania się do Klubu

 4. Dodatkowo w celu otrzymywania bardziej dopasowanych do danego Członka Klubu korzyści, w trakcie rejestracji można podać:
  1. zainteresowanie projektem łazienki lub kuchni
  2. datę planowanego remontu
 5. Jakkolwiek członkostwo w Klubie jest całkowicie dobrowolne, to jednakże aby można było się do Klubu zapisać konieczna jest, na etapie rejestracji, akceptacja regulaminu Klubu Komfort oraz wyrażenie zgody na:
  1. e-mail marketing,
  2. na marketing telefoniczny i SMS,
  3. na przetwarzanie danych w grupie kapitałowej,
  4. założenie konta w sklepie internetowym komfort.pl (obowiązkowe)
 6. Aby korzystanie z przyznanych w ramach Programu korzyści było możliwe, Członek Klubu powinien zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie na www.komfort.pl w sekcji „Klub KOMFORT” poprzez swoje Konto Uczestnika, zgłaszając zmianę pracownikowi wybranego sklepu stacjonarnego KOMFORT, mailowo pod adresem sklep.internetowy@komfort.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.komfort.pl w sekcji kontakt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wywołane brakiem aktualizacji danych przez Członka Klubu.
 7. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia.

§5. Konto programu

 1. Członek, który dopełnił rejestracji i zgodnie z Regulaminem przystąpił do Klubu posiada do swojej dyspozycji Konto Uczestnika utworzone na stronie komfort.pl.
 2. Konto Członka Klubu jest aktywne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji w programie.

§6. Dane osobowe

KOMFORT przetwarza dane osobowe Uczestnika programu na zasadach określonych w Polityce Prywatności KOMFORT w zakładce "Polityka prywatności", dostępnej na stronie: https://komfort.pl/s/polityka_prywatnosci

§7. Ograniczenia programu

 1. Program, którego dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje od dnia 01.05.2021 i dotyczy wszystkich sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.
 2. Jeżeli produkty objęte promocją w ramach uczestnictwa w Klubie Komfort są objęte inną promocją (w szczególności wymienione w tzw. gazetce promocyjnej lub innych materiałach marketingowych albo oznaczonych etykietą „NAJLEPSZA CENA”), wówczas pierwszeństwo mają warunki promocji nie organizowanej w ramach Klubu Komfort – chyba że warunki promocji przyznanej w ramach Klubu Komfort wyraźnie stanowią inaczej.

§8. Zamknięcie konta i zakończenie programu

 1. Członek Klubu może w każdym czasie może zrezygnować z członkostwa. Rezygnacja może zostać dokonana poprzez:
  1. wizytę w sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem pracownika sklepu;
  2. mailowe zgłoszenie rezygnacji na adres: sklep.internetowy@komfort.pl
  3. telefoniczny kontakt z Contact Center KOMFORT (tel. +48 42 214-45-00).
  4. kliknięcie w link wypisu umieszczony w dolnej sekcji newsletterów i mailingów marketingowych
 2. Cofnięcie którejkolwiek z wymaganych w procesie rejestracji zgód jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie. Zgody Uczestnik programu może odznaczyć w panelu użytkownika. Zgody można również cofnąć klikając w link wypisu w newsletterze
 3. Program „Klub Komfort” obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Sklepy KOMFORT SA poinformują w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej www.komfort.pl. Członkowie Klubu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 3. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem i komunikowana na stronie komfort.pl oraz kierowana indywidualnie do Członków Klubu za pośrednictwem adresu email podanego podczas rejestracji do programu. Zmiana warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Członka Klubu programu nabyte przed wejściem w życie zmian do regulaminu.
 4. Organizator dokłada starań, aby ewentualne spory z jego klientami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).


Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 26.04.2021 r.